महर्षिदयानन्द:

महर्षिदयानन्द:

अज्ञताया: अन्धकारे मग्ने स्वसमाजे ज्ञानस्य प्रकाशं दर्शयन् महर्षिदयानन्द: आधुनिकनवोत्थाननायकेषु प्रमुख: अभवत्। ऊनविंशतितमशतकस्य उत्तरार्धे 1825 फेब्रुवरि 12 तमे दिनाङ्के लब्धजन्मो%यं समाजस्य अनाचारान् प्रति स्वजीवनं समर्पितवान्। तस्मिन् काले भारते अनाचारा:...
यतेमहि स्वराज्ये।

यतेमहि स्वराज्ये।

सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिनाशंसाः। भारतस्येतिहासे सुवर्णाक्षरैः लिखितमस्ति तत् दिनम्। एकसहस्र-नवशत-सप्तचत्वारिंशत् -1947-आगस्त् पञ्चदश -15- आम् …. शताब्दैः अस्मद् राष्ट्रेण अनुभूयमानात् अपमानात् अस्वातन्त्र्यात् दास्यात् तस्मिन् दिने एव मोचनं लब्धम्। एकेन दिनेन न...
स्वस्त्यस्तु

स्वस्त्यस्तु

विश्वे अत्यधिकं इस्लामधर्मविश्वासिनः निवसन्ति इन्डोनेशिया इति विख्याते द्वीपान्तरदेशे। अत्रत्यः प्रसिद्धः पर्यटनस्थानम् अस्ति बालीद्वीपः। यदा वयं बालीद्वीपं प्राप्नुमः तत्रत्याः अस्मान् हार्दं स्वागतं कुर्वन्ति “ॐ स्वस्त्यस्तु” इति अभिवादनेन। अद्यापि भारतात् बहिः...
प्रेष्यन्ताम् आशिषः गैर्वाण्याम्

प्रेष्यन्ताम् आशिषः गैर्वाण्याम्

विश्वश्रेष्ठभाषासु प्रथमस्थानं सहस्राब्दानां पारम्पर्यं भारतीयभाषाणां मातृस्थानञ्चावहन्ती संस्कृतभाषा सम्प्रति सामान्यजनानां करकमलम् आगच्छति सान्स् ग्रीट् इति आन्ड्रोयिड् आप् द्वारा | सम्पूर्णे विश्वे ऐदं प्राथम्येन लैव् सान्स्क्रिट् संघेन प्रस्तूयते आशंसाप्रणाल्यां...
नाट्यसत्रम् 2019

नाट्यसत्रम् 2019

संस्कृतचलच्चित्राध्ययनायैकं सर्गात्मकमेकदिवसीयं शिबिरम् | कथा पटकथा सम्भाषणं निदेशनमिति चलच्चित्रस्य समस्तक्षेत्राणापि सामान्यावबोधार्थं मेय मासस्य नवत्यां तिथ्यां (09-05-2019) केरलस्य सांस्कृतिककेन्द्रमिति ख्याते त्रिश्शिवपेरूरनगरे केरल साहित्य अकादमीस्थे...