Category: Articles

 • सुषमा स्वराज् महाशयायै प्रणमाञजलिः

  August 7, 2019
  आदरणीयायाः सुषमा- स्वराज-महाभागायाः दुःखद- निधनेन राजनीतिक-क्षितिजस्य तेजस्वि नक्षत्रम् अस्तङ्गतम् । सा स्पष्टवक्त्री, क्षमतावती सङ्घटन- कार्यकर्त्री, कुशलप्रशासिका चेति कृत्वा सर्वदैव स्मरिष्यते।…
 • अशोकन् पुरनाट्टुकरा- प्रणामपञ्चकम्

  July 31, 2019
  मूलं भारतसंस्कृतिर्गुरुवरस्यैतस्य लग्नं मन: शुद्धं संस्कृतपोषणे बहुविधश्चिन्तास्तथा निर्मला। पूर्वं भारतमुद्रया च प्रथित: सर्वैस्समाराधित: सोऽयं संस्कृतपादपो विजयते योऽशोकनामाभिध:।। वाल्सल्यं स्वजने सदा…
 • रुचिराविचार:

  July 31, 2019
  राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद: (NCERT) अष्टमवर्गस्य पाठ्यपुस्तकं विद्यते रुचिरा तृतीयो भाग:। पुस्तकस्यास्य प्रथमोस्ति पाठ: सुभाषितानीति यत्र षट् सुभाषितश्लोका: संकलिता:। तेषु पञ्चम: श्लोकोस्त्ययम्। महतां…
 • स्वस्त्यस्तु

  July 31, 2019
  विश्वे अत्यधिकं इस्लामधर्मविश्वासिनः निवसन्ति इन्डोनेशिया इति विख्याते द्वीपान्तरदेशे। अत्रत्यः प्रसिद्धः पर्यटनस्थानम् अस्ति बालीद्वीपः। यदा वयं बालीद्वीपं प्राप्नुमः तत्रत्याः अस्मान् हार्दं…
 • सेन् कथा

  July 31, 2019
  स: रोदिति स्म, उच्चै: रोदिति स्म। स: प्रियशिष्य: सेन् गुरो:। यस्य वचांस्यनुसन्धाय स: बुद्धपदं प्राप्तवान् स: गुरु: इदानीं समाधिं गत:।…
 • गांगेयं पीयूषम्

  July 31, 2019
  'सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति' इति आप्तवाक्यं प्रमाणीकर्तुं नैकानि उत्तमोदाहरणानि काव्यजगति उपलभ्यन्ते। कवित्वं संस्कारविशेषः इत्यत्र नैव संशीतिः। तथापि तदा एव कवित्वं सफलं…
 • सविशेषता निरूपणम्

  July 31, 2019
  सविशेषता निरूपणम्। वण् प्लस् ७ प्रो (Oneplus 7pro) अभ्यन्तरम् (Internal) राम् (RAM) ६ /८ /१२ जि बि । १२८ /…
 • संस्कृतचलच्चित्रविषये नाट्यसत्रम्

  July 31, 2019
  संस्कृतचलच्चित्राध्ययनायैकं सर्गात्मकमेकदिवसीयं शिबिरम् | कथा पटकथा सम्भाषणं निदेशनमिति चलच्चित्रस्य समस्तक्षेत्राणापि सामान्यावबोधार्थं मेय मासस्य नवत्यां तिथ्यां (09-05-2019) केरलस्य सांस्कृतिककेन्द्रमिति ख्याते त्रिश्शिवपेरूरनगरे…
 • महर्षिदयानन्द:

  July 31, 2019
  अज्ञताया: अन्धकारे मग्ने स्वसमाजे ज्ञानस्य प्रकाशं दर्शयन् महर्षिदयानन्द: आधुनिकनवोत्थाननायकेषु प्रमुख: अभवत्। ऊनविंशतितमशतकस्य उत्तरार्धे 1825 फेब्रुवरि 12 तमे दिनाङ्के लब्धजन्मो%यं समाजस्य…