Category: Day Celebration

  • प्रेष्यन्ताम् आशिषः गैर्वाण्याम्

    July 31, 2019
    When we realize the aim is hard to achieve then a real follower will born. - APJ Abdul kalam  
  • यतेमहि स्वराज्ये।

    July 30, 2019
    सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिनाशंसाः। भारतस्येतिहासे सुवर्णाक्षरैः लिखितमस्ति तत् दिनम्। एकसहस्र-नवशत-सप्तचत्वारिंशत् -1947-आगस्त् पञ्चदश -15- आम् .... शताब्दैः अस्मद् राष्ट्रेण अनुभूयमानात् अपमानात् अस्वातन्त्र्यात् दास्यात्…