सुषमा स्वराज् महाशयायै प्रणमाञजलिः

सुषमा स्वराज् महाशयायै प्रणमाञजलिः

आदरणीयायाः सुषमा- स्वराज-महाभागायाः दुःखद- निधनेन राजनीतिक-क्षितिजस्य तेजस्वि नक्षत्रम् अस्तङ्गतम् । सा स्पष्टवक्त्री, क्षमतावती सङ्घटन- कार्यकर्त्री, कुशलप्रशासिका चेति कृत्वा सर्वदैव स्मरिष्यते। सुषमा-स्वराज-महाभागायै हार्दिकाः श्रद्धाञ्जलयः । ॐ शान्तिः शान्तिः...
अशोकन् पुरनाट्टुकरा- प्रणामपञ्चकम्

अशोकन् पुरनाट्टुकरा- प्रणामपञ्चकम्

मूलं भारतसंस्कृतिर्गुरुवरस्यैतस्य लग्नं मन: शुद्धं संस्कृतपोषणे बहुविधश्चिन्तास्तथा निर्मला। पूर्वं भारतमुद्रया च प्रथित: सर्वैस्समाराधित: सोऽयं संस्कृतपादपो विजयते योऽशोकनामाभिध:।। वाल्सल्यं स्वजने सदा प्रणयिता गैर्वाणवाण्यां गुरो: नैर्मल्यं निजलेखनेषु...
सविशेषता निरूपणम्

सविशेषता निरूपणम्

सविशेषता निरूपणम्। वण् प्लस् ७ प्रो (Oneplus 7pro) अभ्यन्तरम् (Internal) राम् (RAM) ६ /८ /१२ जि बि । १२८ / २५६ जि बि संग्रहः। छायाग्रहिणी (Camera) प्रथान -४८,८,१६ एम् पि पूरतवर्ति १६ एम् पि प्रदर्शकम् (DISPLAY) Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors आकारम्...