Category: Quotes

  • सेन् कथा

    July 31, 2019
    स: रोदिति स्म, उच्चै: रोदिति स्म। स: प्रियशिष्य: सेन् गुरो:। यस्य वचांस्यनुसन्धाय स: बुद्धपदं प्राप्तवान् स: गुरु: इदानीं समाधिं गत:।…
  • प्रेष्यन्ताम् आशिषः गैर्वाण्याम्

    July 31, 2019
    When we realize the aim is hard to achieve then a real follower will born. - APJ Abdul kalam