योगः अनन्तकालादारभ्य प्रचलितः शारीरिक – मानसिक – आध्यात्मिक – अभ्यासः अस्ति। योगस्य मूलानि भारतदेशे सर्वत्र प्राप्यन्ते। भारतीयसंस्कृतिः भौतिकसुखस्य अपेक्षया आध्यात्मिकसुखाय अधिकं बलं यच्छति। 2014 तमस्य वर्षस्य दिसम्बर – मासस्य एकादशे दिनाङ्के ऐक्यराष्ट्रसभायाः 193 सदस्यानां समर्थनेन जूण् – मासस्य एकविंशतितमं (21/6) दिनाङ्कम् अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसत्वेन उदघोषयत्।