रसतन्त्रविज्ञाने एकं मापकमस्ति मोल्। तस्य आदरणार्थं प्रतिवर्षं October 23 प्रातः 6.02 वादनतः सायं 6.02 पर्यन्तमेव मोल् दिनमाचरति।