युद्धकलापादीनां कारणेन ग्रामं गृहं बन्धुजनान् च त्यक्त्वा जनाः पलायनं कुर्वन्तः सन्ति। तेषां संख्या प्रतिवर्षं वर्धते एव। तस्मात् कारणात् अभयार्थिनां समस्याः जनान् उद्बोधयितुं 2001 तः ऐक्यराष्ट्रसभा अभयार्थीदिनम् आचरति।