प्रतिवर्षं दिनमिदम् अन्ताराष्ट्रिय – अल्षिमेष्स् दिनत्वेन आचर्यते। अल्षिमेष्स् इत्येतत् स्मृतिनाशरोगः भवति। विश्वस्यविविधेषु भागेषु प्रवर्तमानानां 76 संस्थानां सहकारत्वेनैव दिनस्यास्याचरणम्।