1946 February 13 दिनाङ्के ऐक्यराष्ट्रसभा स्वकीयम् आकाशवाणिनिलयम् अस्थापयत्। पश्चात् 2011 November 3 दिनाङ्के ऐक्यराष्ट्रसभायाः विज्ञापनानुसारं सर्वाणि अङ्गराष्ट्राणि दिनेस्मिन् आकाशवाणीदिनमाचरन्ति।