आगामिनि काले सम्भ्यमानात् अतिरूक्षजलदौर्लभ्यात् भूमेः रक्षणं परमप्रधानं भवति। तदर्थं प्रचारणकार्यक्रमाणाम् आयोजयनाय तथा जलसंरक्षणाय च दिनमिदम् आचरति। ऐक्यराष्ट्रसभया 1994 तः ऊष्वरताविरुद्धदिनमाचर्यते। वृक्षरोपणं, जलाशयानां संरक्षणं, व्रीहिक्षेत्राणां संरक्षणं, सिकताखनननिरोधनम् इत्यादि कर्मणा भूगर्भजलसंरक्षणं कार्यमिति मुख्योद्देश्यम्।