भारतस्य विख्यातराज्यतन्त्रज्ञस्य विश्वेश्वरय्य महाभागस्य जन्मदिनम् एन्जिनेष्स् दिनत्वेन आचर्यते। 1860 सप्तेम्बर् 15 दिनाङ्के कर्णाडकाराज्यस्य कोलापूर् ग्रामे जन्मप्राप्त एषः मैसूर् दिवान् साङ्केतिकविदग्धश्चासीत्। संस्कृतपण्डितेन अनेनैव वृन्दावन् उद्यानस्य निर्माणम् अकरोत्। भारतरत्नापुरस्कारेण समादृतः।