भारतीय सैनिकप्रशिक्षणसंस्था भवति इयं संघः। युवानः देशभक्तियुताः अनुशासनयुक्ताः प्रजाः भवेयुरिति संघस्यास्य मुख्योद्देश्यम्। देशस्य युवकेषु शीलसंवर्धनम्, अनुशासनम्, नायकत्वं, जात्यतीतभावना, साहसप्रवृत्तिः, परार्थभावनया कार्यकरणम् इत्यादीनां मौलिकगुणानां वर्धनमपि अस्य उद्देश्यानि भवन्ति।