व्लाद्मिर् लेनिन् महोदयस्य नेतृत्वे विश्वे इतिहासत्वेन भासमानः ओक्टोबर् क्रान्ति समरस्य विजयदिनमस्ति दिनमिदम्। ततः रष्याराष्ट्रस्य नेतृत्वे USSR इति प्रथमं कम्यूणिस्ट् शासनमागतम्।