ऐक्यराष्ट्रसभायाः निश्चयेन April द्वितीये दिनाङ्के ओट्टिसम् अवबोधदिनम् अचरति। 2007 वर्षादारभ्य अस्य आचरणम् समारब्धम्। ओट्टिसमधिकृत्य जनानाम् उद्बोधननमेव दिनाचरणस्यास्य मुख्योद्देश्यम्। बालानां बुद्धिविकासे दृश्यमानं व्यतियानं भवति ओट्टिसम्।