सूर्यादागम्यमान अळ्ट्रावयलट् रश्मीभिःभूमेः संरक्षणाय विद्यमानमावरणं भवति ओसोण्। ओसोणस्य नाशे सति सर्वेषां जन्तुजीविनां नाशः भवत्येव। ओसोणस्य संरक्षणार्थं दिनमिदं वयं ओसोण् दिनत्वेन आचरामः।