ब्रिट्टीष् अधीनतायाः स्वतन्त्रतां प्राप्तानि राष्ट्राणि ब्रिट्टन् नेतृत्वे आयोजिता संघटना भवति कोमण् वेल्त्। ऐक्यराष्ट्रसभानन्तरम् इयमेव संघटना बृहतितरा वर्तते।