1961 तमे वर्षे गोवा विमोचन युद्धं नीत्वा भारतीयसैनिकाः चत्वारिंशत् खण्डाभ्यन्तरे विजयं प्राप। अस्य स्मरणार्थमेव दिनाचरणमिदम्।