1969 जूलै 21 दिनाङ्के मनुष्यस्य पादस्पर्शः प्रथमतया चन्द्रग्रहे अभवत्। अमेरिका देशीयाः नील् आम्स्ट्रोङ्, एड्विन् आल्ड्रिन्, मैकल् कोलिन्स् च जूलै 20 दिनाङ्के अप्पोलो 2 इति बहिराकाशपेटकेन चन्द्रग्रहं प्रस्तितवन्तः। नील् प्रथमतया चन्द्रोपरि अचलत्। अनन्तरम् एड्विन् च। अस्य स्मरणार्थमेव दिनमिदं आघुष्यते।