युनेस्को संस्थया  दिनमिदं चैनीस् भाषादिनत्वेन आचरति।५०००वर्षेभ्यः पूर्वं चैनीस् भाषायाः अक्षराम् आविष्कर्तुः इतिहासनायकस्य कांगिजि महाशयस्य स्मरणार्थमेव दिने अस्मिन् चैनीस् भाषादिनमाचरति।