विश्वछायाग्रहणदिवसः प्रतिवर्षम् अस्मिन् दिने आघुष्यते। आधुनीके लोके ज्ञानस्य संग्रहणे विन्मयने च अत्यधिकमुपकरोति छायाग्राही।