भारतीयेतिहासस्य पुटेषु ब्रिटिष् प्रशासनकालस्य महान् कलङ्कः भवतीयं नरहत्याकाण्डः। पंजाब् राज्यस्य जालियन्वालाबाग् उद्याने 1919 एपिल् मासस्य 13 दिनाङ्के ब्रिटिष् सैन्येन भारतीयाः गोलिकाघातेन मारिताः। तत्र मृतानां संख्या 371 भवति। सहस्राधिकाः व्रणिताः जाताः।तत्र मृतानां स्मृतानां स्मरणायै दिनमिदमाचरति।