प्रपञ्चे विद्यमानानां सचेतनानां सर्वेषामपि आकलम् अत्र जैववैविध्यमिति पदेन निर्दिष्टः। जैववैविध्यानां संरक्षणमेव दिनस्यास्य मुख्योद्देश्यम्।