भारतस्य पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव् गान्धिमहोदयः 1991 May 21 दिने तीव्रवादिभिः कृतस्फोटने मृतः अभवत्। तस्य स्मरणार्थं तद्दिनं तीव्रवादविरुद्धदिनत्वेन आचरति। भारतस्य षष्टः प्रधानममन्त्रिः भवति राजीवः।