स्वातन्त्रान्तोलनवीरनायकः अविस्मरणीयश्च भवति सुभाष्चन्द्रबोस्। सुभाष्चन्द्रबोसस्य जन्मदिनं देशीयदेशस्नेहदिनत्वेन आघुष्यते। 1697 January मासस्य 23 अस्य जननमभवत्। नेताजि इति नाम्ना प्रथितेनानेनैव ऐ.एन्.ए.स्थापितः।