भारते December 22 दिनाङ्कः देशीयगणितशास्त्रदिनत्वेन उद्घोषितः। श्रीनिवासरामानुजन् महोदयस्य 125 तमे जन्मवार्षिकसमारोहे मन्द्रास् विश्वविद्यालये भारतराष्ट्रस्य प्रधानमन्त्रिणा 26 February 2012 तमे वर्षे उद्घोषितम्। 2012 वर्षः देशीयगणितशास्त्रवर्षत्वेन आघुष्यते इत्यपि डा. मनमोहनसिंहेन उद्घोषितम्।