भारतीय तपाल् यूनियन् संस्थाद्वारा राष्ट्रे देशीयदूतदिनत्वेन आचरति। सन्देशवाहकरीतिषु विंशतिशतकपर्यन्तं तपाल् विभागः एव प्रमुखः आसीत्। अधुनापि अस्य संविधानस्य उपयोगः अस्ति चेदपि नूतन वार्तविनिमयसंविधानानाम् आविर्भावेन तापाल् संविधानस्य प्रसक्तिः न्यूना जाता।