(साङ्केतिकता)। राजस्थानस्य पोख्राने भारतस्य प्रथमं आणवस्फोटपरीक्षणम् 1974 तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने अभवत्। बुद्धपूर्णिमायां प्रवृत्तस्याः अस्याः घटनायाः नाम बुद्धो हसति इत्यासीत्।