स्वामिविवेकानन्दस्य जन्मदिनम्। भारतस्य अनेकेषु वीरपुत्रेषु अन्यतमः भवति स्वामिविवेकानन्दः। भारतीयसंस्कृतेः उपादेयतां श्रेष्ठतां च विश्वे सर्वत्र प्रादर्शयत्। 1863 January 12 दिनाङ्के कल्कत्तायां प्राप्तजन्मनः अस्य बाल्यनाम नरेन्द्र इत्यासीत्। स्वामिनः तत्वचिन्ता आशयश्च युवजनान् प्रेरयति इत्यस्मात् अस्य जन्मदिनं युवजनदिनत्वेन आघुष्यते।