भारतीयसंविधानघटनायां तृतीये भागे मौलिकाधिकारे समत्वस्वातन्त्र्यमपि प्राधान्यत्वेन प्रतिपादितमस्ति। तस्य समत्वस्वातन्त्र्यसंरक्षणार्थमेव देशीयसमत्वदिनम् आचरति। नियमस्य पुरतः सर्वे समाना एव। जाति – धर्म – वर्ण – लिङ्गभेदत्वे सति सर्वे भारतीयाः समाः इत्याशयबोधनार्थं दिनस्यास्य आचरणं कुर्वन्ति।