भारतस्य प्रथम सेनाध्यक्षस्य फील्ट् मार्षल् के.एम्.करियप्पायाः बहुमानार्थमेव अस्य दिनस्याचरणं कुर्वन्ति। राष्ट्रसुरक्षायां सैनिकानां मनोवीर्यवर्धनाय च दिनमिदं आचरति।