आभारतं दिनेस्मिन् शिक्षकदिनत्वेन आचर्यते। स्वतन्त्रभारतस्य द्वितीयराष्ट्रपतेः डा. सर्वेपिल्लिराधाकृष्णस्य जन्मदिनम् एव शिक्षकदिवसत्वेन कथ्यते। सः कश्चित् उत्तमः शिक्षकः आसीत्। साधना, अनेकानां विषयाणां गहनाध्ययनं, शिक्षणस्य कुशलता इत्यादयः उत्तमाध्यापकस्य सर्वे गुणाः तस्मिन्नासीत्।