1986 वर्षादारभ्य प्रतिवर्षं December 24 दिने देशीय उपभोक्तृदिनम् आचार्यते। उपभोक्तृ नियमस्य प्राबल्यमपि अस्मिन् वर्षे एव जातम्। उपभोक्तृभ्यः समीचीनस्य वस्तूनां क्रयणाधिकारः। चूषणेभ्यः सुरक्षा इत्यादयः एतेन नियमेन साध्यते।