ध्यान् चन्द् इति विश्वप्रसिद्धः होक्कीक्रीडाकारस्य बहुमानार्थं तस्य जन्मदिनम् भारते देशीयकायिकदिनत्वेन आघुष्यते। भारतस्य श्रेष्ठकायिकपुरस्काराः राजीव् खेल् रत्न, अर्जुना, द्रोण पुरस्काराः अस्मिन्नेव दिने दीयते। ध्यान्चन्दः 1905 तमे वर्षे उत्तरप्रदेशस्य अलहबादे जनिमलभत। होक्कीक्रीडाकारस्य अस्य नेतृत्वे ओळिम्बिक्स् होक्की क्रीडायां भारतं त्रिवारं यावत् सुवर्णपतक्कं प्राप्नोत्। 1956 तमे वर्षे भारतं पद्मविभूषणेन सम्मानितः अयं 1979 डिसम्बर् तृतीये मृतः।