1838 तमे वर्षे द बोम्बे टैम्स् आन्ट् जेणल् ओफ् कोमेल्स् इति नाम्ना प्रकाशनमकरोत्। अनन्तरं 1861 तः टैम्स् ओफ् इन्ट्या इति नाम स्वीकृतम्। भारते प्रचार्यमाणेषु वर्तमानपत्रिकासु प्रथमस्थानमलङ्करोति इयं आङ्गलवर्तमानदिनपत्रिका।