1945 आगस्त्मासस्य 9 दिनाङ्के नागसाक्की नगरे अमेरिक्कादेशेन फाट्मान् इति कथ्यमान प्ळूट्टोणियं आणवायुधस्फोटनमकृतम्।तेन आक्रमेण सप्तशतसहस्र(70000) जनानां जीवनस्य हानिः जातः।

क्विट्इन्डिया दिनम्।(भारत्-छोटो आन्तोलनम्)

1942 आगस्त् 9 दिनाङ्के भारतीयाः ऐक्यस्वरेण आङ्गलेयान् भारतात् बहिर्गच्छेत्यवदन्। स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अयं नूतनः अध्यायः अभवत्। एकतायाः तारस्वरं भारते प्रकम्पयत्।