ईस्टर् समारोहस्य पूर्वगुरुवासरं पेसहा गुरुवासरम्ति  क्रैस्तवाः आचरन्ति। दिनेस्मिन् क्रिस्तुदेवः तस्य शिष्येैः साकम् अन्तिमं भोजनम् अभक्षयदिति विश्वासः। तस्य स्मरणार्थमेव पेसहा गुरुवासरम् अाचरन्ति।