1857 तमे वर्षे अस्मिन् दिने एव आङ्गलेयाधिकारिणं प्रति प्रथमसङ्घटितसमरः आरब्धः। नानासाहेब्, झान्सी राणीलक्ष्मीभाई आदयः आन्दोलनस्यास्य प्रमुखनेतारः।