प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य  प्रवासीदिनत्वेन आचरति। भारतीयाः प्रवासीरूपेण प्रायः सर्वेषु राष्ट्रेषु निवसन्ति। प्रवासिनः राष्ट्राय कृते योगदानानां स्मरणर्थमिदं दिनमाचरति।