विनोदवृत्तीनां राजा भवति मुद्रा शेखरणम्। राष्ट्रस्य तथा लोकस्य इतिहासं, महा व्यक्तीनां तथा सांस्कृतिकोत्सवानां च अध्ययनाय मुद्रा शेखरणं सहायं करोति। तस्य शेखरणस्य प्राधान्यं बोधयितुमेव फिलाट्टलि दिनमाघुष्यते।