भारते जूलै मासस्य प्रथम दिनाङ्कः वैद्यशास्त्रदिनत्वेन आचरति। सुप्रसिद्धस्य भिषग्वरस्य डा. बी. सी. रोय् महोदयस्य जन्मदिनमेव भारतीयवैद्यशास्त्रदिनम्। 1881 जूलै मासस्य प्रथमे दिने तस्य जन्म। तथा 1962 जूलै प्रथमे दिनाङ्के दिवङ्गतश्च। पश्चिमबङ्गाल् राज्यस्य शिल्पी इति प्रसिद्धोयं तस्यैव राज्यस्य द्वितीयः मुख्यमन्त्री चासीत्। 1961 तमे भारतरत्नपुरस्कारेण सम्मानितः।