सूर्यस्य उत्तरायनदिशि प्रवेशः मकरसंक्रमः। भारतीयानां पुण्यदिवसः भवति। भारते सर्वत्र अयं विशेषोत्सवः विविधया रीत्या आघुष्यते।