भारतस्य राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः चरमदिनम्। 1948 January 30 दिनाङ्के सायं 5 वादने बिर्लामन्दिरे नाथुरां गोड्से नामकः गोलप्रहारेण मारितवान्।