युनस्को संस्था द्वारा June 6 दिनाङ्के प्रतिवर्षम् रष्यन् भाषादिनत्वेन आचरति। रष्यन् कविः अलक्साण्डर् पुष्किन् महोदयस्य जन्मदिनमेव रष्यन् भाषा दिनम्।