राष्ट्रान्तरीयरेड्क्रोस् संस्थायाः स्थापकः भवति जीन् हेन्ड्री डुनान्ट्।अस्य जन्मदिनमेव रेड्क्रोस् दिनत्वेन आचरति। युद्धेषु व्रणितानां परिचरणाय 1864 May 8 दिनाङ्के संस्थेयं स्थापिता। 1920 जून् 7 भारते अस्याः शाखा उद्घाटिता।