लोकजनसंख्यायाः प्रतिदिनमिव वर्धनावसरे विश्वे 2025 तमे वर्षे निश्चयेन भक्ष्यदौर्लभ्यं भविष्यति इति प्रस्तावितम्। तादृशावस्थां सम्यक् रूपेण सोढुं अधुनैव भक्ष्यसामग्रीणां मितोपयोगेन, संरक्षणेन जीवनं करणीयमिति बोधोत्पादनाय दिनस्यास्य आचरणम् उद्दिष्टम्।