सस्यभोजनानां प्राधान्यम् उद्घोषितुं दिनमेतत् आचरति। 1977 तः इन्टर्नाषणल् वेजिटेरियन् यूनियन् द्वारा विश्वे सर्वत्र सस्याहारदिनत्वेन आचरति। ओक्टर् मासः सम्पूर्णतया सस्याहारस्य प्राधान्यबोधनाय सस्याहारमासत्वेनापि आचरति।