लोकारोग्यसंस्थायाः नेतृत्वे इदमाचर्यते। लोकाः सर्वे आरोग्यसम्पन्नाः भवेयुरिति आशयप्रचरणार्थं लोकारोग्यदिनम् आचरति।