श्रीपञ्चमी इत्यपि प्रसिद्धः भवति अयम् उत्सवः।  विद्यारम्भस्य तथा सरस्वतीपूजायाश्च कृते उत्तमः अयं दिवसः इति मन्यते ।भारते क्वचित् दिने अस्मिन्  शिशूनां विद्यारम्भः क्रियते।