भारतस्योपरि यूरोपीय अधिनिवेशस्य प्रारम्भः 1498 May 17 दिनाङ्के अभवत्। पोर्चुकीस् नाविकः वास्कोडगामा केरलतीरस्थे काप्पाट् इति नाविककेन्द्रं प्राप्तवान्।